Teknoloji Ve Tasarım Dersi-Ahmet Kök
  Sene Başı Zümresi
 
T

2010 –  2011  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 ADANA TABİPLER ODASI İLKÖĞRETİM OKULU

TEKNOLOJİ VE TASARIM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU

TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Öğretim Yılı

:

2010 – 2011

Karar No

:

1

Toplantı Yeri

:

Okul kütüphanesi

Toplantı Tarihi

:

14 – 09 – 2010 

Toplantı Saati

:

10:00

Toplantı Başkanı

:

Mehmet Özdemir

Toplantıya Katılanlar

:

Ahmet Kök , Gülcan Kaya, Fadime Yıldırım,

 Fatma Şenoğul

 

14.09.2009 tarihinde “ Teknoloji ve Tasarım Zümre Öğretmenleri Kurulu” toplantısı Zümre Başkanı Okul Müdür Baş Yardımcısı Mehmet Özdemir   başkanlığında,  Ahmet Kök, Gülcan Kaya, Fadime Yıldırım, Fatma Şenoğul un katılımıyla toplanarak, dersin uyum içerisinde okutulması amacı ile belirlenen gündem maddelerini görüşmüşler ve aşağıdaki kararları almışlardır.

G Ü N D E M MADDELERİ :

1-      Açılış ve yoklama

2-      Türk Milli Eğitiminin Genel Amaç ve Temel İlkelerinin gözden geçirilerek dersin özel amaçlarının tespiti (1739 S.K.)

3-      Atatürk ilke ve inkılâplarının plan ve programlarda yer alması,

4-      Teknoloji ve Tasarım Dersinin I.Dönem İşleniş Biçiminin ve Teknoloji ve Tasarım Dersinde Okulumuzda Uygulanacak Etkinliklerin  Belirlenmesi

5-      I.Dönem de Öğrenci Başarısını Artırıcı Tedbirlerin Tartışılması (kaynak araç-gereçlerin tespiti ve kullanılması)

6-      Dersin işlenişinde kullanılacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi

7-      2010–2011 öğretim yılında okutulacak kitap ve kaynak kitapların secimi

8-      Teknoloji ve Tasarım dersinde yapılacak Ölçme ve Değerlendirmenin Belirlenmesi

9-      Dilek ve Temenniler

GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR

 

Gündem Maddesi 1:

 

Belirtilen gün  ve  saatte  toplanan   Teknoloji ve Tasarım Dersi Zümre  öğretmenler  kurulu  Zümre Başkanı Mehmet Özdemir  başkanlığında,  yukarıda  belirtilen  gündem  maddeleriyle  toplantıya  başladı.

 

Gündem Maddesi 2:

 

Türk Milli Eğitiminin Genel Amaç ve Temel İlkelerinin gözden geçirildi. 1739 sayılı Milli Eğitim temel kanunun genel ve özel amaçları okundu; Buna göre ;

 

·         ·        Öğrencilerimizi Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen vatanını ve milletini seven, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.

 

·         ·        Öğrencilerimizi beden, zihin , ruh ve duygu bakımından sağlıklı bir kişilik sahibi yapmak, karakterli, hür düşünceli ,yapıcı ve yaratıcı kişiler olarak yetiştirmek.

 

·         ·        Kabiliyetleri doğrultusunda bilgi ve beceri kazandırmak, toplum mutluluğuna katkıda bulunabilecek meslek sahibi yapmak.

·        

Ayrıca Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri;  Eğitim-Öğretim süresince, öğretmenlerimizce her zaman göz önünde tutulması zümre başkanı tarafından hatırlatıldı Dersin özel amaçlarının gerçekleştirilerek bireyin kalifiye eleman olmasındaki öğretmenin sorumluluğunun önemi bir defa daha tekrarlanarak bu dersler sonucunda öğrencilere ortak bir teknoloji kültürü kazandırmanın önemi vurgulandı.

           

Gündem Maddesi 3:

 

2104, 2212 sayılı tebliğler dergisi incelenerek, Atatürkçülük konularının yeri ve zamanı geldikçe; Atatürk’ün hayatı, İnkılapları, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önem üzerinde durulacağı belirtilmiştir.

 

Gündem Maddesi 4:

 

 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2006 yılında yayınladığı Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programı ve çalışma takvimi incelenerek;

 

Teknoloji ve Tasarım dersinin okulumuzda İşleniş biçiminin Tablo 1 ve okutulacak alanların, kuşak ve etkinliklerin Tablo 2.’ deki gibi gerçekleşmesine karar verildi. Ayrıca Tablo 2’de belirtilen süreler içersinde Etkinliklerin tamamlanması kararlaştırıldı.

 

 

DÖNEMLER

 

6 – A

 

7 – A  

 

8 – A

 

 

I.

Y a r ı y ı l

 

Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

(36 Hafta)

 

Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

(36Hafta)

 

Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

(36 Hafta)

 

 

I I.

Y a r ı y ı l

Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

(36 Hafta)

 

Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

(36Hafta)

 

Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

(36 Hafta)

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Tablo 1. Teknoloji ve Tasarım Dersinin İşleniş Biçimi

Etkinlikler uygulanırken, Teknoloji ve Tasarım Eğitimi Dersi Öğretim programı ekinde verilen, Tasarım ve Buluş Hikayelerine, Bilim Adamlarının Hayat Hikayelerine yeri ve zamanı geldikçe yer verileceğine dikkat çekilmiştir.

 

KUŞAKLAR

6.SINIFLAR

7.SINIFLAR

8.SINIFLAR

ETKİNLİKER

SÜRE

ETKİNLİKER

SÜRE

ETKİNLİKER

SÜRE

Düzen Kuşağı

 

İlk Adım Etkinliği

4

Birimden Bütüne

16

Bütünde Farklılık

16

Düzen Oluşturalım

12

Kurgu Kuşağı

Düşünelim Çözelim

6

Hayallerimdeki Değişim ve Gelişim

20

Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım?

20

Hayallerim Çizgide Saklı

14

Yarıyıl Tatili

Yapım Kuşağı

Küresel İklim Değişimi

16

Üretiyorum

36

Nasıl Tanıtalım?

36

Tasarımımı Üretiyorum

20

 

Tablo 2. Teknoloji ve Tasarım Dersinde Okutulacak Etkinlik ve Sürelerin Sınıflara Dağılımı

 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulaması aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

           Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 192 sayılı Kararı gereği 6,7 ve 8. sınıflarda yer alan Teknoloji ve Tasarım dersini, İş Eğitimi branşına atanmış öğretmenler yürütür.

           Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20’yi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur.

           Öğrenciler bireysel olarak yaptıkları etkinliklerini, yaşadıkları süreci, araştırmalarını vb. çalışmalarını tasarım günlüklerine kaydeder. Yıl içinde her kuşak için değerlendirilmek üzere bir dosya hazırlar. Kuşak içinde birden fazla ürün gerçekleştiren öğrenciler en iyi çalışmasını seçerek değerlendirilmek üzere öğretmenine teslim eder.

           Öğretmen, programın “Ölçme ve Değerlendirme” başlığı altında verilen açıklamaları dikkate alarak öğrencileri değerlendirir.

           Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri dersin işlenişinde okulun laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından; yörenin ekonomik, sosyal, tarihî ve kültürel değerlerinden öğretim yılı başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar doğrultusunda yararlanır.

           Okul dışında düzenlenecek gezi, gözlem ve araştırmaya dayalı etkinlikler, her sınıf düzeyi için zümre öğretmenleri tarafından planlanır.

           Çevrede teknolojik gelişmelerle ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin, bu alanda çalışan uzmanların vb. sınıf veya okula davet edilmesi için gerekli planlamalar yapılır.

           Haftalık ders dağıtım çizelgesinde Teknoloji ve Tasarım dersi, bölünmeden iki ders saati olarak yer alır.

           “Düzen” kuşağında yer verilen sınıf etkinlikleri kavram yanılgılarına yol açılmaması için aynen uygulanır. Bu kuşaktaki etkinlikler sınıf ortamında gerçekleştirilir.

           “Kurgu” ve “Yapım” kuşakları için verilen grup etkinlikleri, bireysel yapılacak etkinliklere yol göstermek amacıyla örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen bu etkinlikleri aynen uygulayabileceği gibi çevrenin ve öğrencilerin özelliklerini dikkate alarak değiştirip geliştirebilir.

           Öğretmenler yıl içinde tasarım etkinliği sürecinde öğrencilerin yapacağı çalışmalara açılım sağlamada diğer zümrelerle iş birliği yapar.

           Diğer branş öğretmenleri kendi alanlarıyla ilgili yapılan tasarım etkinliklerine gerekli katkıyı sağlar ve öğrencilere yol gösterir.

           Öğrenciler etkinliklerini, öğretim ortamında oluşturulan teknoloji ve tasarım panosunda sergilerler.

           Öğrencilerin yaptıkları çalışmalar, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, alan öğretmenleri ve veliler tarafından organize edilecek bir teknoloji şenliğiyle sergilenir ve tanıtılır.

           Teknoloji şenliğine her öğrenci kendi seçeceği bir çalışmasıyla katılır.

           Okul yönetimi ve Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri, velilerin “Teknoloji Şenliği” etkinliklerine yardımcı olabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaparlar.

 

Gündem Maddesi 5:

           

 

 Öğrenci başarısının korunmasında öğrencilerin ilgileri göz önünde bulundurularak konuların işlenmesi ve öğrencilere dersin genel amaçları doğrultusunda uygulama çalışmaları yaptırılması kararlaştırıldı.

                       

Yapılan Çevre İncelemesi dikkate alınarak; çevrenin ve velilerin imkanları ölçüsünde öğrencilerin uygulama

çalışmalarına yönlendirilmesi   kararlaştırıldı.

 

Öğrencilerin çalışması alışkanlıklar dikkate alınarak ve eğitim durumları hakkında bilgi edinilmesi derslere hazırlıklı gelmeleri temizlik, sağlık ve beslenme durumlarına dikkat etmeleri konusunda dersler de sürekli açıklamalar yapılarak öğrencilerin istenen davranışları kazanmaları sağlanacak

           

        

Bu amaçla veliler;

 

1.Programdaki etkinliklerin öğrencilerin bireysel yaratıcılığını geliştirmeyi amaçladığının farkında olmalıdır.

2. Öğrencilerin tasarım çalışmaları sırasında ortaya koyduğu düşüncelerini olumlu yönde desteklemeli ve onların düşüncelerini kısıtlayan tutum ve ifadelerden kaçınmalıdır.

3. Öğrencilerin tasarım etkinliklerine yönelik yaptıkları gözlem, inceleme, araştırma ve görüşmelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmalıdır.

4. Öğretim yılı sonunda düzenlenecek teknoloji şenliğinin organizasyonuna yardımcı olmalı ve öğrencilerin başarılarını paylaşmalıdır.

           

Gündem Maddesi 6:

 

Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler  konusunda; Zümre başkanı dersimizin genel  amaçları  ışığında  öğrencilerimize  dersimizi  sevdirmenin  birinci  temel  hedef  olması  gerektiğini  bu hedef  doğrultusunda  konuların  öğrenciye  anlaşılır  hale  getirilmesinin  önemine  dikkat  çekti.  Dersi  anlatırken  derse  hazırlıklı  gelmenin  önemini  belirtip  ders  için  her  türlü  araçtan  faydalanılmasını  belirtti. Konuların  öğrenci  seviyesine  indirgenerek  günlük  hayatından   da  örnek  verilerek   hikayelerle  süslemek  suretiyle   anlatılmasının  önemini     belirtti.

           

Ahmet Kök; Öğrencilerin öğretmeniyle karşılıklı rahat konuşmasına imkan vererek, kendilerine güvenmelerini sağlamak maksadıyla sık sık soru-cevap metodunun kullanılması ve özellikle öğrencilerimizin ergenlik ve gençlik çağı psikolojik durumlarını iyi tetkik edip onlara daha özen ve şefkatle yaklaşılması gerektiğini belirtti. Zümre başkanı derslerin işlenmesinde, sözlü anlatım, soru cevap, örnekleme, öyküleme, gözlemleme,  tümevarım, tümdengelim metotlarının kullanılması gerektiğini belirtti.

Teknoloji ve Tasarım derslerinde, konuların işlenmesinde daha çok öğrenci merkezli bir anlatım yolunun seçilmesine, konunun iyi anlaşılması için; anlatılan konuya göre; soru-cevap, tartışma, gösteri, problem çözme, uygulama ve anlatım yöntemlerinin kullanılması kararlaştırıldı.

 

Gündem Maddesi 7:

 

Talim ve Terbiye Kurulunun aldığı kararla; 2009–2010 öğretim yılında;

  1. Derslerde ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve benzer eğitim aracının kullanılmaması,
  2. Sadece öğretmenlerin kullanması amacıyla Bakanlıkça kılavuz kitap hazırlanarak dağıtımının yapılması

 

Gündem Maddesi 8:

 

Teknoloji ve Tasarım dersin de Ölçme ve değerlendirmenin, incelenen öğretim programında olduğu gibi; Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencinin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin geri bildirim sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar.

 

Değerlendirme yapılırken öğrencilerin;

• Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği,

• Üst düzey düşünme becerilerinin ne kadar geliştiği,

• Üretim sürecinde ne kadar öz güvene sahip olduğu,

• Estetik görüşlerinin ne kadar geliştiği,

• Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulur.

 

Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığının 20/12/2006 tarih ve 12641 sayılı Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Teknoloji ve Tasarım Derslerinde Ölçme ve Değerlendirme konulu yazısı uyarınca  Öğrenci başarısını belirlemek üzere “öğrenci ürün dosyası ve gözlem formları” kullanılır. Her kuşak için hazırlanan öğrenci ürün dosyaları, “dereceli puanlama anahtarı” ile puana dönüştürülür.

 

Öğrencinin sınıf içi etkinliklerdeki performansını puana dönüştürmek amacı ile “gözlem formları” kullanılabilir. Bir dönem için öğrencinin sınıf içi etkinliklerdeki performansını yansıtan en az bir puan verilir. Öğrencinin ürün dosyalarından alacağı puanlar ile sınıf içi etkinliklerdeki performansını yansıtan puanlar aşağıda verilen “Öğretmen Not Çizelgesi” ne işlenir. Bu çizelge yardımı ile aritmetik ortalaması alınan puan, nota çevrilerek öğrenci başarısı belirlenir.

 

27/08/2003 tarih ve 25212 sayılı resmi gazetede yayınlanan  Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre,

 

 

 

Not Verme ve Değerlendirme

Madde 33 – ilköğretim okullarının her sınıfı için öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise bir tek notla değerlendirilir. Buna verilecek notlar ve puanlar şöyle değerlendirilir;

DERECE                              RAKAM                       PUANLAMA

Pekiyi                                             5                                 85 – 100

İyi                                                   4                                 70 – 84

Orta                                               3                                  55 – 69           

Geçer                                            2                                 45 – 54

Başarısız                                       1                                 0 – 44

 

27/08/2003 tarih ve 25212 sayılı resmi gazetede yayınlanan  Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinde Mayıs 2006 tarih ve 2584 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan yapılan değişikliklerle 2006-2007 Öğretim yılından itibaren geleneksel ölçme değerlendirme araçlarının yanında proje, öğrenci ürün dosyası, performans ödevi, akran / özdeğerlendirme vb. yöntemlerde kullanılacaktır denilmektedir

Her kuşakta üretime dönük faaliyetler, sınıf içinde anlamlı ve uğraştırıcı etkinliklerle yapıldığı için bu formların kullanılması önerilir. Öz değerlendirme formlarında amaç öğrenciye not vermek değil, öğrenciye geri bildirim sağlamaktır. Grup değerlendirme formları etkinliğin niteliğine göre kullanılır.

 

Programda Kullanılacak Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Yöntemleri

Görüşme (Mülakat), Gözlem, Sözlü Sunum, Performans Değerlendirme, Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolio), Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric)

 

Gündem Maddesi 9:

 

Öğretmen Gülcan Kaya yıl sonunda yapılacak yıl sonu Teknoloji Şenliğinin gününün 2. dönem zümre toplantısında kararlaştırılması gerektiğini bildirdi.

 

            Zümre başkanı ilçemizdeki diğer branş öğretmenleriyle işbirliği yapılmasının dersin başarısını artıracağını hatırlattı ve Yeni öğretim yılında başarılar dileyerek toplantımızı bitirmiştir.

 

Zümre Öğretmenleri:                                                                                                       Zümre Başkanı                                    

 

Ahmet Kök             Gülcan Kaya       Fadime Yıldırım   Fatma Şenoğul                     Mehmet Özdemir

 

 

      

14 / 09 / 2010

Uygundur

 

 

Okul Müdürü

Ahmet AKÇAY

 

 

 
  Bugün 1 ziyaretçi (20 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=